sâmbătă, 1 iulie 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016/2017 DE CĂTRE PROF. ÎNV. PRIMAR DRAGOŞ GELU
ASPECTE PRIVIND PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII:

- am întocmit planificările calendaristice în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare;
- la întocmirea proiectelor pe unităţi de învăţare am urmărit să realizez corelarea conţinuturilor cu obiectivele vizate precum şi alocarea resurselor de timp şi a modalităţilor de predare şi evaluare pentru a asigura ritmicitate în parcurgerea materiilor predate;
-am întocmit proiecte de tehnologii didactice, schiţe de lecţii, respectând metodologiile de elaborare la fiecare disciplină în conformitate cu prevederile curriculumului naţional;
- proiectarea unităţilor de învăţare promovează activităţi  atractive centrate pe elevi ;
- am  adecvat strategiile de predare şi metodologiile didactice la posibilităţile de învăţare  ale elevilor.


ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ŞI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR PROPUSE ÎN PLANIFICARE:

 - am luat în considerare achiziţiile anterioare de învăţare a elevilor în procesul de învăţare a noilor cunoştinţe,am luat în considerare dezvoltarea laturii practice şi aplicative a achiziţiilor noi;
- am lucrat diferenţiat cu elevii în funcţie de tipul de inteligenţă pentru a-i stimula în activitatea de învăţare;
- am lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de conlucrare,comunicare şi ajutor reciproc;
- am folosit eficient materialul didactic din dotare şi am confecţionat cu elevii materiale didactice cu care am participat la expoziţii de materiale didactice organizate în judeţ sau în ţară;
- am realizat cu elevii activităţi în şcoală cu ocazia zilelor de 8 Martie, Ziua Pământului, de Paşti, Ziua Europei, sfârşit de an şcolar 2016-2017;
- elevii au realizat portofolii în care şi-au valorificat imaginaţia şi creativitatea;
- utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluărilor formative şi a feed-back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.


ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢILOR:

- am planificat activităţile de evaluare-iniţiale, formative şi sumative la nivelul fiecărei discipline;
- am realizat activitatea de evaluare şi am înregistrat progresul elevilor prin menţionarea unor obiective de îmbunătăţire a progresului şcolar;
- se evidenţiază un real progres la nivelul majorităţii elevilor;
- în cadrul evaluării am folosit atât fişe de evaluare în care am îmbinat mai multe tipuri de itemi cît şi evaluarea orală sau pe baza portofoliilor întocmite pe unităţi de învăţare sau la finalul unui modul.
- am folosit cu precădere stimulii pozitivi de apreciere spre a-i încuraja mai ales în procesul lor de autoevaluare şi interevaluare
- am încurajat activităţile practice şi creativitatea elevilor în rezolvarea unor sarcini de lucru


ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

- în activitatea mea de învăţător la clasa a III-a am realizat planificarea activităţilor în conformitate cu cerinţele programei în vigoare după care am desfăşurat activităţi educative, folosind metode atractive ca: pălăriile ganditoare, blazonul, diamantul, studiul de caz, jocuri prin care să dobândească o bună autocunoaştere şi o reală integrare socială şi civică, având în vedere că avem lipsuri la capitolul disciplină;
- am ţinut legătura cu părinţii prin şedinţe cu părinţii, dar şi printr-o informare regulată privind progresul realizat şi rezultatele elevilor.
- am încercat să asigur un echilibru între activităţile şcolare şi extraşcolare ale elevilor.


   
 ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE

·        „Serbările toamnei” ediţia 2016/2017
·        „Toamna, miresme şi culori” – excursie în aer liber, ecologizarea zonei şi colectarea de plante pentru ierbare;
·        Organizarea Concursului  “Comper”, etapele I şi a II-a la comunicare în limba română şi matematică, unde 3 dintre elevii mei au obţinut Premiul I la Etapa Naţională la comunicare în limba română – Fărcăşan Daria Maria, Mogoş Laura Alexandra, Ţîţan Ştefania Maria;
·        Organizarea Concursului local „Simţim româneşte” cu ocazia Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie 2016;
·        Serbare de 8 Martie şi la sfârşitul anului şcolar;
·        Organizarea Concursului local „Să facem Pământul să zâmbească!”, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Maramureş
·        Participarea la Conferinţa „Împreună în Europa – România, de 10 ani în U.E.” organizată de Centrul Europe Direct Maramureş, 9 mai 2017;
·        Participarea cu lucrări la Proiectul Interjudeţean „Tradiţii înmugurite” organizat de Şcoala Gimnazială Cerneşti, Maramureş;
·        Participarea la Concursul Naţional „Galeria valorilor naţionale” organizat de Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, Constanţa
·        Redactor în comisia de Evaluare a revistelor şcolare apărute în anul şcolar 2016/2017;
·        Participarea cu materiale proprii cât şi ale elevilor mei la realizarea revistei “Raze” 2017;
·         Am organizat excursii şcolare: Rezervaţia de stejar pedunculat Bavna, Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare.
PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE:

·                     Proiect educaţional local „Să facem Pământul să zâmbească!”, organizat în parteneriat cu Centrul Europe Direct Maramureş, coordonator Margareta Căpîlnean.


Un comentariu: