miercuri, 7 noiembrie 2018

Comunicat de presă - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş


Veniturile realizate la Bugetul General Consolidat de Stat

  de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures

in perioada 01.01. -  30.09.2018
 Situatia realizarii veniturilor cuvenite bugetului general consolidat al statului pe total si pe bugete componente, in cursul primelor noua luni 2018, comparativ cu cele realizate in cursul primelor noua luni  2017, se prezinta astfel:
                     
                                                       
                                                                                                                 - mii lei -
SPS
SPECIFICATIE
REALIZAT
01.01-30.09. 2017
REALIZAT
01.01-30.09. 2018
Diferente
 2018/
2017
  Grad realizare
    ( % )
Bugetul de stat
418.057,30
433.031,91
14.974,61
103,58
Bugetul asigurarilor sociale de de stat
340.108,68
459.338,79
119.230,11
135,06
Bugetul fondului de somaj
13.642,18
15.897,06
2.254,88
116,53
Bugetul fondului national unic
 de asig de sanatate
168.135,83
224.254,02
56.118,19
133,38
TOTAL BUGET CONSOLIDAT
939.943,99
1.132.521,78
192.577,79
120,49


       Se constata ca pe total buget consolidat veniturile incasate au crescut in cursul primelor noua luni din  2018 fata de cele din anul 2017 cu  192.577,79 mii lei, ceea ce procentual reprezinta 120,49 %, fiind influentate de cresterea inregistrata la toate componentele bugetare.

        Pe bugete componente fata de primele 9 luni 2017, in cursul primelor noua luni a anului in curs,  situatia  se  prezinta astfel:
           - incasarile la bugetul de stat au crescut cu 14.974,61 mii lei ( 103,58%);  
- incasarile la bugetul asigurarilor sociale de stat au crescut cu   119.230,11 mii lei 
( 135,06 %);
- incasarile la bugetul fondului pentru somaj au  inregistrat o crestere cu
2.254,88  mii lei( 116,53 %);
                         - incasarile la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate au  
                         crescut  cu 56.118,19 mii lei ( 133,38 %).
          
     
      Comparand principalele surse de venit ce au determinat realizarea celor 433.031,91 mii lei - venituri atrase la bugetul de stat  in cursul primelor noua luni  2018, cu cele aferente ale aceleiasi perioade ale anului 2017, situatia se prezinta astfel:


                                                                                                                      
                                                                                                                    - mii lei-
SPS
SPECIFICATIE
REALIZAT
cumulat
2017
REALIZAT
cumulat 2018
  Diferente
 2018 /2017
  Grad realizare
    ( % )
Impozit pe profit
41.217,04
29.131,36
-12.085,68
70,68
Impozit pe venit
198.200,03
149.772,26
- 48.427,77
75,57
TVA
131.650,56
152.925,71
21.275,15
116,16
Accize
1.040,64
1.178,08
137,44
113,21
Alte venituri
45.949,03
100.024,50
54.075,47
217,69
TOTAL venituri buget stat
418.057,30
433.031,91
14.974,61
103,58

             Din analiza datelor prezentate mai sus reies următoarele:
- veniturile realizate din impozitul pe profit în cursul primelor noua luni 2018 sunt în scadere  cu 12.085,68 mii lei, adica sunt  cu 29,32 % mai mici comparativ  cu încasările aceleiaşi perioade ale anului trecut;
            - încasările aferente impozitului pe venit sunt în scadere faţă de cele din cursul  primelor noua luni 2017, fiind mai mici cu  48.427,77 mii lei, adica  procentual    sunt mai mici cu   24,43 %;
           - taxa pe valoarea adăugată - cuantumul încasărilor realizate în cursul perioadei analizate  aferente anului 2018 este cu 21.275,15 mii lei mai mare, ceea ce procentual reprezinta o crestere de  116,16% fata de perioada similara a anului 2017;
           - încasările din accize au înregistrat în cursul perioadei analizate o crestere de 137,44 mii lei faţă de perioada similara a  anului 2017, ceea ce procentual reprezinta  113,21 % ;          
           - sumele încasate la capitolul „Alte venituri” înregistrează o crestere de 54.075,47 mii lei  fata de  perioada similara a anului 2017, ceea ce procentual reprezinta  217,69 %.
         Influenta negativa datorata scaderii  veniturilor  atrase  la bugetul de stat pe seama impozitului pe venit   fata de aceiasi perioada a anului precedent, se datoreaza modificarilor legislative  intervenite in cursul anului curent, in sensul scaderii cotei de impozitare de la 16% la 10%.
      In ceea ce priveste  impozitul pe profit, influenta negativa are legatura tot cu modificarile legislative intervenite in cursul acestui an, spre ex. modificarea plafonului pana la care o persoana juridica se poate inscrie ca microintreprindere de la 500.000 euro la 1.000.000 euro, ceea ce a determinat implicit modificarea sistemului de impunere de la impozitul pe profit la impozitul pe cifra de afaceri.
       În vederea menţinerii volumului încasărilor bugetare, precum şi-a recuperării arieratelor acumulate şi-n perioada următoare se vor întreprinde acţiuni constând în:             
            - analiza punctuală a operatorilor economici cu plaţi consistente  la buget în trecut şi care, în prezent, înregistrează un grad scăzut de conformare voluntară la plată, pentru identificarea   cauzelor neplăţi la termen, precum şi pentru identificarea acţiunilor viitoare;
            - intensificare acţiunilor de identificarea a unor noi contribuabili care pot fi beneficiari unor eşalonări la plată, concomitent cu asistenţa privind respectarea eşalonărilor acordate deja şi / sau repunerea pe rol a celor pierdute;
            - monitorizarea măsurilor de executare silită întreprinse în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii restante mai mari de 30 de zile şi
intensificarea măsurilor de executare silită faţă de operatorii economici care înregistrează restante la plată prin instituirea de sechestre bunuri, in cazul in care nu au fost deja instituite;
          - analiza sechestrelor instituite deja din punct de vedere al stingerii titlurilor care au stat la baza întocmirii lor şi-n cazul în care nu se înregistrează o evoluţie satisfăcătoare, solicitarea evaluării în vederea valorificării bunurilor, urmată de măsura organizării de licitaţii de vânzare.
    
 In cursul primelor noua luni 2018 au fost infiintate 37.688 proceduri de executare silita pentru recuperarea creantelor bugetare in valoare de 252.759 mii lei, dupa cum urmeaza:
-   37.688  somatii comunicate pentru recuperarea  sumei de 252.759 mii lei;               
-   22.543  popriri pe conturi bancare pentru recuperarea  sumei de 99.904  mii lei;
-     1.875  popriri venituri terti pentru recuperarea  sumei de 29.186  mii lei;
-         13  sechestre bunuri imobile pentru recuperarea  sumei de  3.450 mii lei;
-         57  sechestre bunuri mobile pentru suma de 5.039 mii lei.
          Urmare a acestor masuri s-au incasat creante bugetare restante in suma de                              98.690  mii lei ( 39,05 %).
       
        Mentionam ca s-au luat masuri de impulsionare a incasarii sumelor declarate de agentii economici si nevirate la termenele legale de plata, prin notificarea acestora sau prin deplasarea personalului propriu la sediul debitorilor, pentru comunicarea prompta a masurilor de executare silita, precum si prin intreprinderea de actiuni de inspectie fiscala avand ca obiect impulsionarea incasarilor.

                                                        ŞEF ADMINISTRAŢIE

                                                             CĂLIN CHILAT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu