joi, 29 aprilie 2021

Recenzie - Antologia „Scriitorilor Români Contemporani de Pretutindeni”, coordonator Ligya Diaconescu, STARPRESS SYDNEY, AUSTRALIA, Editura Olimpias, 2021


de Gheorghe Georgiana-Laura, Brăila, România

(In Memoriam Ligya Diaconescu)
Este una dintre numeroasele antologii realizate de către “Doamna Limbii Române”, scriitoarea Ligya Diaconescu, directorul revistei internaționale STARPRESS. Cartea în sine cuprinde o selecție de poezii și proză scrise de scriitori români din țară și din afară pe care Ligya Diaconescu îi promovează în țară și în diaspora, prin lansarea antologiei dar și prezentarea scrierilor în comnuități românești, ziare, reviste, posturi de radio și televiziune, biserici, etc.
Antologia începe mai întâi cu o prefață care curprinde părerile și prezentarea cărții de către Președintele național al Ligii Scriitorilor Români, Al Florin Țene și este împărțită în trei secții:
Poezie în care sunt incluși următorii poeți: Melania Rusu Caragioiu, Ioan Miclău, Teona Scopos, Dan Teodorescu, Mioara Oprișan, Elena Jucan, Cătălin Varga, Alina Sorinela Didu, Adrian Lăzărescu, Nadia Urian, Ovidiu Jucan, Paula Romanescu, Constantin Iordan, Ovidiu Țuțuianu, Raveca Vlașin, Stroia A. Gheorghe, Andrada Victoria Diaconescu, Nicoleta Drăgan-Bucșe, Dorin V. Moldovan, Marinela Belu-Capșa, Constantin Mironescu, Maria Niculescu (RELLY), Ștefania Petrov, Vasile Bele, Pușa Lia Popan, Gheorghe Palcu, Liliana Badea-Cârstea, Cristina Botîlcă, Toth Arpad, Victor Burde, Gabriela Ana Bălan, Liliana Pușcașu-Ravar, Nelu Danci, Valentina Teclici, Mihaela-Dana Chioariu, Virgiliu Ciucă, Floroiu Viorica, Liliana Spătaru, Vasile Morar, Petruța Freund, Victoria Furcoiu, Florin Grigoriu, Olimpia Sava, Silvia Miler, Mariana Cristina Popan, Georgiana-Laura Gheorghe, Ligya Diaconescu și Titina Nica Țene.
Teatru care o cuprinde pe scriitoarea Iuliana Ciubuc.
Și proză care îi cuprinde pe următorii scriitori: Mariana Popa-Potaisa, Al. Florin Țene, Ben Todică, Teona Scopos, Ioan Seni, Rodica Calotă, Ioan Mugurel Sasu, Mirela Penu, Delia-Felicia Muntean, Flora Mărgărit Stănescu, Luciana Vlad, Tudor Mihai Valentin, Aurora Cristea, Camelia Pantazi Tudor, Monica Dușan, Mirela Savin, Nicolae Dina, Tudosia Lazăr și Pușa Lia Popan.
Una dintre cele mai importante teme discutate în antologie este istoria așa cum se vede în cele două poezii „Străbună Glie” și “Trecutul Nostru Milenar Grăiește” de Melania Rusu Caragioiu. Doamnele Melania Rusu Caragioiu, Mioara Oprișan și Ligya Diaconescu le insuflă cititorilor sentimentul patriotic în inimă. În “Graiul Tău Cântat din Leagăn” de Melania Rusu Caragioiu, “Poema Limbii Române” de Mioara Oprișan și “Sonetul Limbii Române” de Cătălin Varga limba maternă reprezintă un giuvaier purtat de românii de pretutindeni. Scriitorii naționali ca Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Adrian Păunescu și George Bacovia sunt omagiați de către scriitorii contemporani.
Credința și iubirea sunt ghizii fiecărui om, iar omul este sfătuit să învețe din propriile greșeli: “Scris pe Cer” (Poveste adevărată) de Mirela Penu, “Între Bach, Pitagora și Rocco” de Flora Mărgărit Stănescu, “Lecții de Viață” de Luciana Vlad, “Autostrada” de Aurora Cristea, cât și din însăși viața: “Șarpele și Licuriciul” (Fabulă) de Ovidiu Țuțuianu, „Vulpea și Găina”, “Rățușca și Albina” și „Împăratul și Privighetoarea” de Victoria Furcoiu.
În antologia de față vom călători în Australia alături de marele scriitor, eseist, jurnalist, cineast și realizator de emisiuni radio-TV, Ben Todică care ne povestește despre călătoria lui alături de familia lui între Mount Isa și Tennant Creek situate pe Ținutul de Nord al Australiei, iar Mariana Popa-Potaisa ne împărtășește experiența trăită în timpul vizitei sale la Marele Zid Chinezesc și Triunghiul de Aur al Indiei.
Prin “131 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI BORIS PASTERNAK – FORȚAT SĂ REFUZE PREMIUL NOBEL DE CĂTRE REGIMUL DE TERROARE DIN URSS”, marele scriitor și jurnalist Al. Florin Țene și-a propus să dezvăluie cititorilor viața și operele unuia dintre marii poeți ruși, Boris Pasternak. Delia-Felicia Muntean ne spune despre volumul „Paingul Orb” scris de scriitorul, actorul de teatru, regizorul și scenaristul, Adrian Munteanu care este considerat de către scriitoare „spaimă și ispită deopotrivă”.
Scriitorii își exprimă dorul de vremurile bune, dar încă mai au o rază de speranță care le permite să creadă că vor trece cu bine această perioadă grea. Natura, copilăria, casa părintească, necuvântatele, mama, trecerea timpului, tristețea, cele patru anotimpuri, iertarea, rezistența la ispită sunt alte teme discutate în antologie.
Dorința de Unire arde în inimile tuturor românilor, iar scriitorii încearcă prin operele lor să ne încurajeze să luptăm pentru țara noastră asemeni strămoșilor, în primul rând prin aprecierea adevăratelor valori și a istoriei, respectarea tradițiilor și obiceiurilor și prin credință. Titlul antologiei de față ne îndeamnă să ne aducem aminte de gloriile României de-a lungul istoriei realizate de eroii neamului, dar exprimă în același timp și dorul de țară simțit de românii din diaspora.
Prin acest proiect, domana Diaconescu ne demonstrează că și scriitorii români se pot ridica la nivelul celor străini dacă li se acordă o șansă.
Recomand această carte cititorilor de la 12+ întrucât există scene pe care cititorii mai mici nu le înțeleg.
***********
Review – “The Contemporary Worldwide Romanian Writers’ Anthology”, coordinator Ligya Diaconescu, STARPRESS SYDNEY, AUSTRALIA, Olimpias Publishing House, 2021
by Georgiana-Laura Gheorghe, Brăila, Romania
(In Memory of Ligya Diaconescu)
It’s one of the many anthologies written by the “Lady of the Romanian Language”, author Ligya Diaconescu, manager of the international magazine STARPRESS. The book includes poetry and prose written by Romanian writers from Romania and abroad, which were carefully selected by Ligya Diaconescu who promotes them throughout the country and the world, by publishing the anthology and also presenting the literary works in Romanian communities, on newspapers, magazines, broadcasting them on radio and television, presenting them in churches etc.
The anthology begins with a preface that includes the opinions and presentation of the book by the National President of the Writers’ League of Romania, Al Florin Țene and it’s divided in three sections:
The poetry of the following poets: Melania Rusu Caragioiu, Ioan Miclău, Teona Scopos, Dan Teodorescu, Mioara Oprișan, Elena Jucan, Cătălin Varga, Alina Sorinela Didu, Adrian Lăzărescu, Nadia Urian, Ovidiu Jucan, Paula Romanescu, Constantin Iordan, Ovidiu Țuțuianu, Raveca Vlașin, Stroia A. Gheorghe, Andrada Victoria Diaconescu, Nicoleta Drăgan-Bucșe, Dorin V. Moldovan, Marinela Belu-Capșa, Constantin Mironescu, Maria Niculescu (RELLY), Ștefania Petrov, Vasile Bele, Pușa Lia Popan, Gheorghe Palcu, Liliana Badea-Cârstea, Cristina Botîlcă, Toth Arpad, Victor Burde, Gabriela Ana Bălan, Liliana Pușcașu-Ravar, Nelu Danci, Valentina Teclici, Mihaela-Dana Chioariu, Virgiliu Ciucă, Floroiu Viorica, Liliana Spătaru, Vasile Morar, Petruța Freund, Victoria Furcoiu, Florin Grigoriu, Olimpia Sava, Silvia Miler, Mariana Cristina Popan, Georgiana-Laura Gheorghe, Ligya Diaconescu and Titina Nica Țene..
Drama that includes writer Iuliana Ciubuc.
And the prose of the following writers: Mariana Popa-Potaisa, Al. Florin Țene, Ben Todică, Teona Scopos, Ioan Seni, Rodica Calotă, Ioan Mugurel Sasu, Mirela Penu, Delia-Felicia Muntean, Flora Mărgărit Stănescu, Luciana Vlad, Tudor Mihai Valentin, Aurora Cristea, Camelia Pantazi Tudor, Monica Dușan, Mirela Savin, Nicolae Dina, Tudosia Lazăr and Pușa Lia Popan.
History is one of the most important themes discussed in the anthology as seen in Melanaia Rusu Caragioiu’s „Ancestral Land” and „Our Millennial Past is Speaking”. Ladies Melania Rusu Caragioiu, Mioara Oprișan and Ligya Diaconescu inspire patriotism into the readers’ hearts. In “Your Mother Tongue Sang from the Crib” by Melania Rusu Caragioiu, “The Romanian Language’s Poem” by Mioara Oprișan and “The Romanian Language’s Sonnet” by Cătălin Varga, the monther tongue is presented as a jewel worn by Romanians from all over the world. The contenporary authors pay homage to the national writers namely, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Adrian Păunescu and George Bacovia.
Faith and love are each man’s guides and the man is advised to learn from his mistakes: “Written on the Sky” (A True Story) by Mirela Penu, “Between Bach, Pythagoras and Rocco” by Flora Mărgărit Stănescu, “Life Lessons” by Luciana Vlad, “The Motorway” by Aurora Cristea, and also from life itself: “The Snake and The Firefly” (A Fable) by Ovidiu Țuțuianu, „The Fox and The Hen”, „The Duckling and The Bee” and „The Emperor and The Nightingale” by Victoria Furcoiu.
In the mentioned anthology, we will travel to Australia with the great writer, essayist, journalist, film-maker, radio and television producer, Ben Todică who tells us about the journey that he went with his family from Mount Isa to Tennant Creek located in the Northern Territory of Australia, and Mariana Popa-Potaisa shares with us the experiences she had during her trip to The Great Wall of China and India’s Golden Triangle.
Through “131 YEARS FROM THE BIRTH OF WRITER BORIS PASTERNAK – THAT WAS FORCED TO REJECT THE NOBEL PRIZE BY THE TYRANNICAL REGIME OF THE SOVIET UNION”, the great writer and journalist Al. Florin Țene decided to reveal the life of one of the greatest Russian poets, Boris Pasternak to the readers. Delia-Felicia Muntean tells us about „The Blind Spider”, the latest book written by writer, stage actor, producer and screenwriter Adrian Munteanu, that is considered „both fright and temptation” by the writer herself.
The writers express their longing for the good times, but they still have a ray of hope that allows them to believe that they will get over these dark times. Nature, childhood, the native home, the fauna, mother, the passage of time, sadness, the four seasons, forgiveness, resisting temptation are the other themes that are discussed in this anthology.
All Romanians have the burning desire for Union in their hearts and the writes are encouraging us through their literary works to fight for our country like our ancestors before us, first of all by appreciating the true values and history, respecting our traditions and customs and through faith. The title of this anthology is urging us to remember the glorious days of Romania throughout history during the heroes’ times, but it also expresses the sorrow felt by the Romanians from abroad.
Through this project, Mrs. Diaconescu proves that Romanian writers can be at the same level as the foreigners if they’re given a chance to prove themselves.
I recommend this book to readers 12+ because there are some scenes which younger readers can’t understand.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu