luni, 30 aprilie 2012

La mulţi ani, eMaramureş!

Colegii de la eMaramures aniveresează 6 ani de la lansare. În 1 Mai 2006 a apărut cel mai îndrăzneţ proiect din mass-media locală, la un moment în care puţini întrezăreau succesul presei electronice. La mulţi ani şi din partea redacţiei Izvoare Codrene şi... la mai mare!

ŞTIAŢI CĂ...


  În fiecare an, în luna ianuarie, Asociaţia "Grupul Milvus" în colaborare cu Societatea Ornitologică Română realizează recensământul păsărilor de apă din România. Ornitologii şi voluntarii din toată ţara au făcut observaţii asupra păsărilor care îşi petrec iarna în ţara noastră, în zonele umede, cum ar fi lacurile sau barajele, dar şi în apropierea Dunării, în Deltă sau în preajma Mării Neagre.
Iată date de anul acesta:        
·        226.565 de păsări, în total;
·         127 de specii;
·         84% din păsări fac parte din speciile acvatice (trăiesc lângă ape);
 Topul primelor cinci specii în funcţie de număr:
·        raţa mare (80.063) - în fotografie;
·         lişiţa (27.082);
·        cioara (23.166);
·         gărliţa mare (18.214);
·         cormoranul (6.093).
Speciile exotice sunt:
pasărea omătului - 11 exemplare;
raţa catifelată - trei exemplare;
 raţa de gheţuri - două exemplare şi numai câte un exemplar în cazul sitarului de pădure şi pescăruşului cu trei degete.

                                                                    

INVITAŢIEStimate Domn, Gelu DRAGOŞ
            Prin prezenta vă anunţăm că aplicaţia dumneavostră on-line a fost acceptată şi aţi fost înscrisă/înscris la cursul de formare din cadrul proiectului “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”,
            Vă reamintim că Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor reprezintă beneficiarul acestui proiect, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, SIVECO România S.A., TEHNE România.
            Înscrierea la aceste cursuri s-a adresat cadrelor didactice care predau în învăţământul primar, cât şi cadrelor didactice care predau în învăţământul gimnazial şi liceal discipline din aria curriculară “Matematică şi ştiinţe”.
            Cursurile din cadrul proiectului sunt acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
            Activităţile de formare presupun parcurgerea următoarelor două module:
  1. Abilitarea pe curriculum la decizia şcolii, la nivel interdisciplinar – 25 de credite transferabile, cu următoarele teme:
TEMA 1 -  Contextul actual al educaţiei
TEMA 2 -  Interdisciplinaritate
TEMA 3 -  Curriculum la decizia şcolii ca parte a întregului curriculum
TEMA 4 – Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltare curriculară
TEMA 5 – Prezentarea CDŞ- ului „Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”
  1. Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a  elevilor – 25 de credite transferabile, cu următoarele teme:
       TEMA 1- Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltare profesională
       TEMA 2 -  Particularităţi ale curriculumului naţional la disciplinele matematică, fizică, chimie şi biologie
       TEMA  3 – Optimizarea curriculumului în vederea asigurăţii instruirii diferenţiate
       TEMA 4 –  Organizarea învăţării pentru elevii cu aptitudini înalte
       TEMA 5 – Strategii didactice de predare/învăţare în instruirea diferenţiată
       TEMA 6 -  Evaluarea elevilor
Organizarea fiecărui modul a fost gândită astfel încât să beneficiaţi atât de desfăşurarea de activităţi faţă în faţă, cât şi de activităţi pe platforma proiectului. Ambele tipuri de activităţi sunt coordonate de formatorul grupei din care faceţi parte.
            Referitor la activităţile desfăşurate pe platformă, acestea se pot realiza prin logarea la adresa http://www.mts.isjbihor.ro, pe contul creat de dumneavoastră cu ocazia înscrierii on-line şi presupun:
à accesarea materialelor asociate cursului: teme ale suportului de curs, în format digitizat;
à activitate pe forum;
à acces la biblioteca virtuală;
à posibilitatea de a încărca elemente ale portofoliului personal.
            Activităţile faţă în faţă se desfăşoară în locaţii utilate astfel încât să permită elemente de interactivitate, prezentări PPT ale materialelor, activităţi individuale şi pe grupe.
            Fiecare modul este conceput a se derula pe parcursul a 89 de ore, dintre care 48 de ore sunt destinate activităţilor faţă în faţă (câte 12 ore de formare pe săptămână, pe parcursul a  4 săptămâni) şi 41 de ore on-line. În vederea realizării unui proces de formare de calitate, săptămânile destinate activităţilor de formare faţă în faţă alternează cu săptămâni în care obligaţia dumneavoastră este doar de a activa on-line, funcţie de timpul disponibil şi de cerinţele cursului, săptămâni în care puteţi definitiva şi componentele portofoliului personal.
            La finalul fiecărui modul, este planificată o perioadă de evaluare a portofoliului personal. Evaluarea fiecărui cursant va consta în acordarea unui calificativ şi va consta în:
a)       evaluarea curentă, pe parcursul desfăşurării activităţilor de formare (faţă în faţă/on-line);
b)       evaluarea portofoliului personal.
            Temele/cerinţele care sunt asociate fiecărui modul au fost concepute în vederea facilitării retenţiei de cunoştinţe/formării de bune deprinderi, precum şi transferului noţional/aplicării conceptelor specifice în activitatea curentă de la clasă. De asemenea, temele curente sunt elemente constituente ale componentelor portofoliului personal.
            Prin parcurgerea celor două module de către fiecare formabil s-au avut în vedere:
à cunoaşterea şi utilizarea terminologiei asociate noţiunilor de interdisciplinaritate şi instruire diferenţiată;
à integarea şi analiza într-un context ce relevă evoluţia acestor noţiuni în timp, precum şi contextul legislativ în vigoare;
à discutarea unor exemple de bune practici în elaborarea şi implemantarea curriculumului la decizia şcolii, apelând la experienţa pe care o are fiecare dintre formabili;
à elaborarea cu ajutorul formabililor a suportului de curs şi activităţilor de învăţare asociate temelor propuse în CDŞ-ul „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, la diferite niveluri de dezvoltare, având în vedere adresabilitatea temelor pe un palier de vârstă cuprins între 10-16 ani, mai precis pentru anii de studiu IV-X;
à formarea deprinderilor de proiectare a activităţilor educative pe grupe de discipline, astfel încât să se favorizeze abordarea interdisciplinară şi transdisciplinară la nivelul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”
à realizarea unei legături corente între finalităţile învăţământului primar şi cerinţele de formare ale învăţământului gimnazial, respectiv liceal, prin schimbul de experienţă al cadrelor didactice vizate de grupul ţintă (profesori de învăţământ primar/profesori care predau discipline din aria curriculară menţionată , atât la nivel gimnazial cât şi liceal).
            Pentru că unul din obiectivele proiectului este oficializarea CDŞ-ului „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, prezentarea acestuia în cadrul cursului a vizat fixarea competenţelor generale şi specifice, identificarea unor teme de interes pentru segmentul de vârstă vizat, argument şi viziune asupra a ceea ce ar trebui să dezvolte fiecare dintre cele 6 teme, după cum urmează:

Tema
Scurta descriere
Investigare. Înţelegere. Soluţionare. Comunicare (Cum cunoaştem ceea ce cunoaştem: metode, mijloace şi instrumente de cunoaştere, dicţionar de termeni)

Societatea cunoaşterii se bazează pe o abordare ştiinţifică a procesului de învăţare. Astfel, învăţarea ştiinţelor trebuie realizată metodic, algortimizat. Nivelul superior al cunoaşterii este atins şi prin interdisciplinaritate. În acelaşi timp, interdisciplinaritatea implică o îmbinare de metode şi procedee specifice disciplinelor ariei curriculare matematică şi ştiinţe. În cadrul acestei teme se propune o clasificare, o sistematizare şi o descriere a etapelor ce trebuie parcurse în rezolvarea de probleme specifice lumii reale, din perspectiva matematicii şi ştiinţelor. 
Activităţile conexe temei se derulează pe parcursul a 3-4 ore de curs, urmărind abordarea coerentă şi eficientă a textelor care prin formalizarea lor implică noţiuni şi concepte matematice şi/sau noţiuni şi concepte ale lumii vii şi/sau noţiuni şi concepte ale lumii fizice (chimie şi fizică) şi/sau noţiuni şi concepte  la nivel interdisicplinar.
Activităţile au ca obiective operaţionale:
à crearea cu ajutorul elevilor a unui breviar de termeni ştiinţifici;
à transpunerea textelor ştiinţifice din formularea literală în limbaj ştiinţific şi invers
à cunoaşterea şi utilizarea în probleme practic-aplicative simple a strategiilor şi a principiilor de rezolvare de probleme de  matematică şi ştiinţe
 à exprimarea propriilor opinii prin raportare la principiile unei dezbateri – coerenţă, asertivitate, argument logic, în raport cu probleme practice-cotidiene „deschise”, în vederea formulării unor răspunsuri/soluţionării lor şi ţinând cont de optimizarea resurselor implicate în soluţia propusă.
De la stele la pământ (pornind de la noţiuni introductive de astronomie)

Cunoaşterea umană iniţială s-a dezvoltat dintr-un interes al omului de a se înţelege, înţelegând universul în care trăieşte. A pornit cu o cunoaştere egocentristă, reflectată în concepţia că Pământul este în centrul Universului, apoi, pe baze ştiinţifice, a repoziţionat universul fizic.
Elevii pot face vizite la observatorul astronomic sau pot accesa pagini de Internet în care sunt postate hărţi şi imagini ale cosmosului şi vor susţine activităţi de observare/înregistrare a corpurilor cereşti pe anumite intervale de timp, cu consemnarea, sistematizarea şi interpretarea datelor în jurnale ştiinţifice. Utilizarea instrumentelor optice (telescop, lunetă) permite realizarea unei hărţi a cerului la o anumita dată.
La înţelegerea lumii înconjurătoare şi-au adus contribuţia oameni de ştiinţă care, depăşind limitele impuse de contemporaneitate, au elaborat teorii care au dus la progresul omenirii. Cunoaşterea a evoluat de cele mai multe ori de la întrebări simple în formulare dar de substanţă în oferirea explicaţiilor: Cum se formează stelele? Există ceea ce vedem? Cu ce este umplut universul (compuşi chimici în „vidul” stelar)? Are acesta limite? Putem clasifica astrele? A fost cineva lovit de vreun meteorit? De ce există viaţă pe Pământ? Cum a apărut viaţa şi care au fost factorii determinanţi ai evoluţiei vieţii pe pământ (scara geocronologică)? Este scoarţa terestră ca o carte deschisă a cunoaşterii evoluţiei vieţii? Cunoaşterea trecutului şi prezentului biosferei permite predicţii asupra viitorului? Oare viaţa înseamnă doar compuşi ai carbonului, sub manifestarea sa pe Pământ? Care este motorul Soarelui (reacţii chimice în Soare, care asigură energia vitală vieţii pe Terra)? Big-bang sau creaţie superioară? Se pot crea în laborator condiţiile primordiale ale Universului?
Elevii sunt invitaţi să-şi formuleze întrebări la care răspunsul poate fi aflat prin activităţi de documentare susţinută, sub coordonarea profesorului, de tip mese rotunde, dezbateri, în care se vor creea o serie de situaţii problemă, iar problematizarea va fi prioritară. Elevii vor fi puşi în situaţia de a identifica prin cercetare proprie sau în echipă date noi referitoare la întrebările pe care şi le pun şi, nu în ultimul rând,  de a formula opinii proprii pertinente pe baza lor.
Picătura şi oceanul planetar

Un element esenţial pentru existenţa vieţii este apa. O întâlnim în atmosferă, pe suprafaţa Pământului şi în subteran, o întâlnim sub formele sale de agregare (solid, lichid, gaz), o întâlnim în corpurile fiinţelor în proporţii majore. Cantitatea de apă pe Pământ este limitată, dar nu neglijabilă. Din aceasta, doar o mică parte contribuie în mod direct la susţinerea vieţii. Odată cu dezvoltarea tehnologică a omenirii, sursele de poluare a apei s-au înmulţit îngrijorător. Ca urmare, pentru o viaţă de calitate rămâne tot mai puţină apă. Informaţiile din domeniul chimiei, fizicii, biologiei, matematicii se vor împleti armonios, permiţând elevului să stabilească conexiuni intra- şi interdisciplinare, în raport cu cunoşterea Oceanului planetar ca resursă  biologică (studiind diversitatea organismelor vegetale şi animale, “supa” primordială etc.), ca sursă de  energie inepuizabilă (maree, curenţi marini etc) şi ca depozit de substanţe minerale. Elevul este pus în situaţia de a descoperi singur o serie de cunoştinţe ce se referă la fenomene complexe de genul: formarea ploii / zăpezii / roua / grindinei / brumei / curcubeului, memoria moleculei de apă şi aplicaţii în homeopatie, echilibre chimice implicate în viaţa acvatică şi factori ce le-ar putea perturba. 
Se vor analiza şi realiza unele activităţi practice pentru soluţii cu aplicaţii practice. Se vor face calcule matematice pentru determinări, în diverse moduri, ale concentraţiilor soluţiilor, ale acidităţii şi bazicităţii lor.
Energia şi povestea asigurării ei (fizică, chimie, biologie)

Energia se regăseşte în tot ceea ce ne înconjoară. Istoria dezvoltării tehnologice a umanităţii a depins de diferite surse de energie: combustibili fosili, energie nucleară, energia eoliană, hidroenergia, energia solară. Energia utilizabilă pe Pământ provine în cea mai mare parte de la Soare, radiaţia solară fiind convertită în alte forme de energie. Lumina este factorul esenţial în desfăşurarea fotosintezei. În cadrul acestui proces energia solară este integrată în plante sub formă de energie chimică potenţială, acumulată în substanţele organice sintetizate. Astfel, se poate arăta că, în natură, energia provenită de la soare nu se pierde, ci este transformată în alte forme de enegie (o confirmare a legii conservării energiei). Materia organică este sintetizată din apă şi dioxid de carbon sub acţiunea luminii, curentul electric poate fi generat prin utilizarea panourilor fotovoltaice, căldura (radiaţia infraroşie) poate asigura încălzirea apei sau prepararea hranei prin fierbere, coacere etc.
Energia chimică acumulată în materia organică, sintetizată este transformată ulterior prin procese metabolice de oxidare celulară în alte forme de energie care se pot stoca la nivelul organismului şi/sau elibera.
Sursele de energie din natură nu sunt inepuizabile şi trebuie să găsim soluţii astfel încât societatea să-şi continue evoluţia. Ca să putem asigura resurse pentru viitor trebuie să protejăm resursele existente sau să identificăm căi de regenerare a acestora, să identificăm care ar fi sursele de energie alternative si cum afectează acestea planeta, având în vederea limita fragilă între efect benefic/efect nociv al energiei asupra lumii vii, viitorul omenirii depinzând de maniera în care oamenii vor şti să le echilibreze.
Răspunsuri ştiinţifice şi practici în cotidian

La fiecare pas în viaţă suntem implicaţi în contexte care solicită răspunsuri. Identificând cauzele unui fenomen, putem prevedea efectele acestuia, înţelegem mai bine ce se întâmplă în jurul nostru şi de asemenea, ce se întâmplă cu noi. Ştiinţa este un sistem deschis, cercetarea continuă.
Zi de zi redescoperim lumea. Se formulează întrebări la care se răspunde, se formulează răspunsuri la întrebări încă nepuse sau pe care nu ştim să le dăm interpretarea cuvenită. Astfel, cunoaşterea ştiinţifică fără cunoaştere practică este irelevantă în raport cu dimensiunea informaţională de astăzi. Tot ce ne este aproape, ne înconjoară şi ne interferă existenţa cotidiană poate fi utilizat pentru găsirea răspunsurilor la întrebările noastre zilnice.
Multe descoperiri au fost făcute accidental de oameni de ştiinţă care urmăreau un anumit fenomen sau proces şi, dintr-o „eroare” ştiinţifică, au descoperit altceva. Aceşti oameni au fost capabili să vadă minunea, să o înţeleagă şi să o interpreteze.
În abordarea temei se poate porni de la mituri sau eresuri care au marcat omenirea de-a lungul timpului şi care şi-au pierdut semnificaţia mistică datorită dezvoltării ştiinţei şi progresului tehnologiei.
Se doreşte o trecere de la descoperiri geniale ale unui anument moment istoric la aplicaţiile lor actuale în cotidian,
realizarea de activităţi practice care au stat la baza unor descoperiri ştiinţifice ulterioare.

Factori care influenţează calitatea vieţii. Şocul viitorului (dezvoltare durabilă)?

Speranţa medie de viaţă s-a dublat în ultimul mileniu. Acest fapt a fost posibil datorită efectelor benefice ale majorităţii descoperirilor diverselor ştiinţe. Aplicaţiile descoperirilor ştiinţifice au dus la diminuarea potenţialelor pericole care ameninţau viaţa, dar au apărut şi noi ameninţări. Permanent, între aceşti factori trebuie să existe un echilibru, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, bazată pe:
- Eficienţa utilizării resurselor şi valorificarea resurselor regenerabile.
- Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin diminuarea factorilor poluanţi şi reconstrucţie ecologică;
- Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman;  stimularea culturii antreprenoriale;
- Protecţia patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, promovarea inovării.
Şansa pe care o putem oferi generaţiilor viitoare o constituie dezvoltarea durabilă. Evoluţia societăţii omeneşti a ajuns la un punct in care afectează echilibrul natural al planetei. Industrializarea a contribuit la acest dezechilibru si acum trebuie sa găsim soluţii pentru a atenua aceste efecte.
Tema se abordează la finalul cursului, având un rol integrator al temelor anterioare.

            În concluzie, desfăşurarea cursului va viza cu precădere organizarea de laboratoare experimentale astfel încât pe parcursul derulării activităţilor de formare să puneţi în practică experienţele proprii necesare dezvoltării suportului de curs şi detalierea activităţilor de învăţare asociate respectivelor teme.
            Vă mulţumim pentru disponibilitatea şi interesul exprimat în raport cu acest proiect şi anticipăm implicarea dumneavostră în elaborarea unor materiale care să devină repere ale bunelor practici în elaborarea şi implementarea CDŞ la nivelul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”.
La prima întâlnire, vă rugăm să aduceţi următoarele documente, în vederea copletării dosarului personal
·         diplomă de licenţă,master,postuniversitar (copie, conform cu orginalul )
·         carte identitate (copie,conform cu originalul)
·         adeverinţă de la locul de muncă (care atestă specialitatea de pe diplomă)
·         document ce atestă schimbarea numelui (certificat casatorie, unde este cazul, copie-conform cu originalul)
·         ultimul grad didactic (copie,conform cu originalul)
Obs. Conform cu originalul se face in scoala d-voastra, prin semnatura directorului si aplicand ștampila unitatii.
            Pentru facilitarea comunicării, pe lângă faptul că veţi beneficia de tot sprijinul necesar din partea formatorului grupei dumneavoastră, vă precizăm persoanele de contact care vă pot oferi consiliere pe parcursul desfăşurării formării:
pentru judeţele Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare
à Elisaveta Roşu- rosulizeta@yahoo.com , 0742679633, asistent de proiect
à Virginia Tiurbe – ginatiurbe@yahoo.com, 9745188011, specialist în educaţie
à Nicolae Ungur- ungur_nicolae@yahoo.com, 0740064040, specialist în educaţie
à Szabo Tiberiu- tibiprof@yahoo.com , 0731831395, specialist în educaţie

pentru Municipiul Bucureşti  şi judeţul Ilfov:
à Elisabeta Ana Naghi – ana.naghi@gmail.com, 0749837100, coordonator proiect;
à Luminţa Doicin – ldoicin@yahoo.com, 0722572929, specialist în educaţie ;
à Gabriel Vrînceanu – vrinceanugabi@yahoo.com, 0721143589, specialist în educaţie


                                                           Manager de proiect
                                                            prof. Dorel LUCATârgul de Carte “Alba Transilvana” revine la Alba Iulia


În perioada 4-6 mai sunteţi invitaţi la o nouă sărbătoare a cărţii, Târgul de Carte “Alba Transilvana”, la o serie de întâlniri cu scriitori, editori, traducători, distribuitori, tipografi, agenţi literari, bibliotecari, critici. Evenimentul va fi găzduit de Alba Mall. Desfăşurat în preajma Festivalului Internaţional “Lucian Blaga”, târgul ajuns acum la cea de-a cincea ediţie este plasat sub patronajul marelui filosof şi poet din Lancrăm. Activităţi interactive, dezbateri, lansări de carte, momente artistice, expoziţii – iată numai câteva dintre ingredientele unui eveniment care celebrează Cartea. Veţi putea afla mai multe detalii despre evenimente veţi putea afla prin intemediul site-ului  www. albatransilvana.ro.

                                                                                              Anca Dinică

Gluma zilei - Dialog între Messi şi Ronaldo


Messi: – Prietene, mergem împreună în finala la Champions League, pentru că vreau revanşa!
Ronaldo: S-a făcut!
Dialog între cei doi după semifinalele UEFA Champions League, când echipele lor au fost eliminate:
Messi: – Prietene, unde le vedem pe Chelsea și Bayern în finala de la Munchen, la mine sau la tine?!
Ronaldo: – Hai la mine că nu pot să îl las singur pe ăla micu!

SEMNIFICAŢII PENTRU 1 MAI 2012


1707 - Anglia s-a unit cu Scoţia sub numele de Marea Britanie
1786 - Are loc la Viena premiera operei "Nunta lui Figaro" de W.A.Mozart.
1831 - S-au înfiinţat la Bucureşti Arhivele Statului din Muntenia.
1859 - S-a născut lingvistul şi filologul Al. Philippide, membru al Academiei Române (m. 12 august 1933)
1862 - S-a născut scriitorul Eugene Marcel Prevost ("Manon Lescaut"). (m. 8 aprilie 1941)
 1895 - S-a născut prozatorul Ury Benador (Simon Schmidt) (m. 23 noiembrie 1971)
1896 - S-a născut Mihai Ralea, eseist român, membru al Academiei Române (m. 17 august 1964)
1899 - A murit filosoful german Ludwig Büchner, ("Forţă şi materie") (n. 29 martie 1824)
1904 - A murit Antonin Dvorak, compozitor ceh (n. 8 septembrie 1841)
1921 - La Cluj a apărut revista "Gîndirea", fondată de Cezar Petrescu şi D. I. Cucu.
1923 - S-a născut Ion Popescu-Gopo, regizor, scenarist, desenator şi caricaturist (m. 29 noiembrie 1989)
1927 - Inaugurarea, la Bucureşti, a primei centrale automate de telefon
1931 - Se inaugurează, la New York, Empire State Building, cea mai înaltă clădire din acea vreme.
1945 - Amiralul Karl Donitz formează noul guvern german, după moartea dictatorului Adolf Hitler.
1949 - A murit pictorul Gheorghe Petraşcu (n. 20 noiembrie 1872)
1990 - La Târgu Mureş au debutat lucrările Conferinţei Naţionale a Uniunii Vatra Românească, ce fusese înfiinţată la 8 februarie 1990.
1991 - A intrat în vigoare Acordul comercial şi de cooperare economică dintre România şi Comunitatea Europeană.
1993 - A intrat în vigoare Acordul interimar care a permis derularea cooperării economice a României cu Comunitatea Europeană, înainte de ratificarea Acordului de asociere a României al UE.
1997 - Partidul Laburist din Marea Britanie obţine cea mai mare victorie din ultimii 150 de ani în scrutinul legislativ de la 1 mai 1997, ajungând la putere pentru prima oară după 1979. Tony Blair este învestit oficial de către regina Elisabeta a II-a cu formarea guvernului.
1998 - Senatul Statelor Unite ale Americii a ratificat extinderea către Estul Europei a Alianţei Nord-Atlantice, prin includerea Poloniei, Ungariei şi Cehiei.
2001 - Încep la Bucureşti consultările dintre autorităţile române şi cele ungare, pe tema legii privind statutul maghiarilor din afara graniţelor statului ungar.
2004 - Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria aderă la Uniunea Europeană.
2006 - A încetat din viaţă Ion Gavrilă Ogoranu, luptător anticomunist în organizaţii de partizani din munţi. A stat ascuns în munţi 21 de ani, din 1948 până în 1979, când a fost arestat de Securitate. (n. 1 ianuarie 1923)

„A face TOTUL PENTRU MARAMUREŞ e profesiunea mea de credinţă”, a spus Mircea Man


Astazi, 30 aprilie, Mircea Man, şi-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, la alegerile din 10 iunie 2012. În jurul orei 12.00, preşedintele Partidului Democrat Liberal şi preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş s-a prezentat la Biroul electoral de circumscriptie judeţeană nr. 26 cu documentele necesare. Mircea Man candidează din partea Uniunii pentru Maramureş, care aduce în alcatuirea ei toţi maramureşenii, indiferent de culoarea politică sau etnie. 

Alaturi de Mircea Man s-a aflat in permanenta soţia Viorelia, dar şi ceilalţi membri ai familiei. De asemenea, au participat reprezentanţi ai PDL, UNPR, consilieri judeţeni şi locali, primari, numeroşi simpatizanţi şi reprezentanţi mass media.

După depunerea oficiala a candidaturii, Mircea Man a tinut un scurt discurs in fata Palatului Administrativ, prin care a transmis maramureşenilor că votul lor va reprezenta validarea muncii sale de până acum în folosul cetăţenilor acestui judeţ şi o mai mare responsabilitate pentru continuarea şi finalizarea proiectelor importante derulate in Maramureş.

“E un moment de mare tensiune si emotie pentru mine astazi. Dupa ce m-am aflat patru ani in functia de presedinte al Consiliului Judetean Maramures, vin acum in fata dumneavoastra pentru a va solicita votul pentru un nou mandat. Votul dumneavostra indreptat spre Mircea Man ca presedinte al Consiliului Judetean, contine in el validarea muncii mele de pana acum in folosul maramuresenilor si transmite o si mai mare responsabilitate inspre mine, pentru ca, in cel de-al doilea mandat al meu de presedinte, sa-mi continui munca si proiectele pentru acest tinut. Dragi maramureseni, in munca de presedinte al CJ nu m-am lasat infrant de obstacolele care apar inerent in munca de identificare de solutii si de promovarea de proiecte. Pentru mine nu au existat partide politice. Au existat si exista primari care conduc maramuresenii si care trebuie sprijiniti. Astazi, Maramuresul se afla in plina reconstructie a unor obiective vitale zonei. Prioritare sunt: Infrastructura rutiera, modernizarea Spitalului Judetean si dotarea cu aparatura necesara, modernizarea Aeroportului International Baia Mare, realizarea Depozitului ecologic, dezvoltarea turismului, continuarea proiectelor in plan local privind regularizari ale raurilor, infrastructura locala – apa, canal, baze sportive, camine culturale, drumuri comunale, modernizare ISU – SMURD, promovarea producatorilor traditionali. Candidez pentru un nou mandat de presedinte pentru a ma pune in slujba maramuresenilor, cu respect si demnitate. Candidez din partea Uniunii pentru Maramures care aduce in alcatuirea ei toti maramuresenii, indiferent de culoarea politica sau etnie. Consider ca azi e o pilda de dragoste pe care o dau maramuresenilor, fiind in fata dumneavoastra cu familia mea. A face TOTUL PENTRU MARAMUREŞ e profesiunea mea de credinţă. Dumnezeu să binecuvânteze maramureşenii şi Maramureşul”.

Deputatul Nicolae Bud – Doctor în inginerie al Universităţii din Petroşani


Vineri, 27 aprilie 2012, deputatul Nicolae Bud şi-a susţinut, în şedinţa publică, teza de doctorat în domeniul Ştiinţelor inginereşti, specializarea "Inginerie industrială" în cadrul Facultăţii de Mine a Universităţii din Petroşani.
            Lucrarea cu titlul “Evaluarea proiectelor miniere din perspectiva dezvoltării durabile a mineritului din România”, elaborată de către domnul deputat sub îndrumarea conducătorului ştiinţific prof. univ. dr. ing Aurelian Simionescu, a fost apreciată cu calificativul maxim de către referenţii din Comisia de evaluare.
            Comisia a fost compusă din referenţi de specialitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, respectiv din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca.
Deputatul maramureşean, de loc din Dăneştii Chioarului este, din anul 2000, şi doctor în economie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
   
OANA IOJIBAN         .

Mircea Man îşi depune azi candidatura pentru Consiliul Judeţean Maramureş

Mircea Man îşi va depune, astăzi, 30 aprilie, candidatura oficială pentru alegerile din 10 iunie 2012. La ora 11.30, preşedintele Partidului Democrat Liberal şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş se va prezenta la Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 26 pentru a-şi depune documentele necesare. Lansarea candidaturii va fi făcută în prezenţa reprezentanţilor PDL, ai UNPR, primari, membri ai partidelor susţinătoare şi alţii. După depunerea oficială a candidaturii, Mircea Man va ţine un scurt discurs în faţa Palatului Administrativ. Domnia sa a declarat că va candida din partea Uniunii pentru Maramureş, care aduce în alcătuirea ei toţi maramureşenii, indiferent de culoarea politică sau etnie.

duminică, 29 aprilie 2012

Iubiţi cum a iubit Isus

Iubiţi cum a iubit Isus! - întruna
Cu fapta şi-adevărul să iubiţi,
De vreţi în ceruri să primiţi cununa,
Atunci când sfinţii fi-vor răsplătiţi!


Să nu iubiţi cu vorba niciodată,
Aceasta-i pleava spulberată-n vânt.
Clădiţi-vă iubirea întru faptă
Precum Isus făcut-a pe pământ.


În temelie puneţi adevărul,
Căci El e steagul fiilor de sus.
O faptă...poate-avea şi un făţarnic,
Dar crezul lui nu poate fi Isus.


Dacă iubiţi pe cine vă iubeşte,
O fraţii mei, să nu vă înşelaţi;
Aceasta au făcut-o şi păgânii...
La ce răsplată vă mai aşteptaţi?


Când fapta şi-adevăr vă e iubirea,
Pe urmele Păstorului de sus,
Veţi merge din putere în putere
Şi veţi iubi cum a iubit Isus.


Iubiţii mei, un glas duios ne cheamă
În dragoste, pe-a vieţii temelii:
Să învăţăm porunca cea mai nouă
Căci Dumnezeu iubitu-ne-a întâi!


Părinte bun, spre Tine se îndreaptă
Din cugetele noastre - rugă sus:
Ne dă la toţi prin Duhul Sfânt puterea
Să ne iubim cum ne-a iubit Isus!

                               de EMIL BULGĂR

Piaţa Izvoare din Baia Mare este invadată de ...răsaduri

Vremea bună care a sosit şi în Maramureş îi face pe legumicultorii din satele Dăneştii Chioarului şi Lucăceşti să plece dis-de-dimineaţă  cu răsaduri în pieţele băimărene, în piaţa din Sighetu Marmaţiei iar unii chiar în Ungaria. Răsadurile de roşii costă acum 1 leu firul şi o,50 lei firul de varză, ardei şi de roşii care este ceva mai mic. De fapt la piaţă totul este negociabil. Răsadurile în marea majoritate sunt produse în solarii dar am văzut pe cineva şi cu  răsaduri de varză de pe melegar, acestea sunt ceva mai rezistente la temperaturile de afară.
Tot legumicultorii din cele două sate aparţinătoare comunei Mireşu Mare vând ceapă verde, ridichi, salată verde şi spanac.


                                                                                                                                     G.D.L.Margareta Pâslaru va lansa o carte autobiografică


Volumul "Eu şi Timpul. Viaţă, vocaţie, viziune" de Margareta Pâslaru, un minidocumentar al experienţelor trăite de artistă, va fi lansat pe 7 mai la Muzeul Municipiului Bucureşti, informează un comunicat remis, sâmbătă, AGERPRES.
În seara lansării, Margareta Pâslaru, în acompaniamentul muzicianului Călin Grigoriuva interpreta o compoziţie proprie, pe versuri de Virgil Carianopol. De asemenea, în aceeaşi seară va fi decernat "Premiul Margareta Pâslaru pentru Originalitate Interpretativă", în valoare de 1.000 de dolari unui tânăr talent în domeniul muzicii. Astfel, artista cedează drepturile ce i se cuvin în contul premiului anual, fondat la aniversarea a 40 de ani a Festivalului Mamaia (2010). Invitaţi la lansare sunt criticul de film Magda Mihăilescu, realizatoarea TV Elise Stan şi redactorul-şef al editurii Curtea Veche, Constantin Vlad. În volumul "Eu şi Timpul. Viaţă, vocaţie, viziune", Margareta Pâslaru surprinde cinematografic şi redă cu sensibilitate momente reprezentative din viaţa şi cariera sa, "împletite inseparabil prin intensitatea trăirilor, prin colegii deosebiţi, dar mai ales prin dedicarea ce a caracterizat-o întotdeauna". Cartea autobiografică cuprinde 100 de ilustraţii din arhiva personală a artistei, multe dintre ele prezentate publicului în premieră. "Dintr-o familie de artişti (bunicul său, Ion Dimitriu-Bârlad, al cărui bust va fi expus în cadrul mini-expoziţiei 'Portrete de familie' din timpul lansării, a fost un sculptor renumit; bunica sa cânta la pian şi picta în stil impresionist; mătuşa era balerină, iar mama, cântăreaţă de operă), Margareta Pâslaru a moştenit, la rândul ei, înclinaţiile spre artă, ştiind să danseze, să creeze costume, să cânte şi să interpreteze roluri interesante, având adesea alături artişti remarcabili ce au rămas în inimile oamenilor. Este vorba de nume mari, precum Toma Caragiu, George Măruţă, Rodica Tapalagă, Maria Tănase, iar lista ar putea continua la nesfârşit, pentru că Margareta Pâslaru a avut o carieră extraordinară, atrăgând ca un magnet privirile şi cucerind inimile", se arată în comunicatul de presă. Potrivit sursei citate, titlul volumului a fost ales, după cum declară Margareta Pâslaru, ca urmare a "obsesiei sale pentru ireversibilul timp", ce a urmărit-o încă de la vârsta de nouă ani, când a conştientizat că "nu va mai serba niciodată 9 ani la 9 iulie". "Momentul decisiv pentru alegerea titlului cărţii autobiografice a rămas, însă, emoţionanta redescoperire, la 69 de ani, a bustului realizat de Corneliu Medrea, bust ce o reprezentă chiar pe artistă la 19 ani. Fotografia ce ilustrează acest moment apare pe coperta cărţii", se mai arată în comunicat.Preluare AGERPRES

Să nu dăm cu parul!

FOTBAL FEMININ - Olimpia Cluj Napoca - Independenţa Baia Mare 12-0
După cum bine se ştie echipa băimăreană joacă pentru prima dată în prima ligă a fotbalului feminin românesc. În tur fetele antrenate de Vasile Stenicică au pierdut cu 16 - o, deci pe undeva am reuşit să micşorăm sacul de goluri primite. Olimpia Cluj Napoca este în Liga feminină din România o echipă asemănătoare Realului în campionatul Spaniei, deci fetele noastre au circumstanţe atenuante. Tot ceea ce contează e să uite repede acest meci şi să se gândească la următorul! Hai Independenţa Baia Mare!

                                                                                          G.D.L.

Let’s Do It Romania – Maramureş începe identificarea zonelor murdare cu ajutorul maramureşenilor

Organizatorii Let’s Do It Romania! în Maramureş, îi roagă pe toţi cetăţenii care se vor afla în zonele de agrement din judeţ în perioada minivacanţei de 1 mai, să se implice în identificarea zonelor murdare.
Identificarea se va realiza de către cetăţeni în funcţie de mijloacele disponibile (coordonate GPS, poze sau descriere verbală). Toţi cei ce identifică astfel de zone sunt rugaţi să contacteze centrul judetean Let’s Do It Romania! prin unul din următoarele mijloace:
Email: maramures@letsdoitromania.ro, Telefoane 0362.078.309, 0362.078.582, 0744.779922, 0752.128.375, 0722.622.508  sau la sediul Let’s Do It Romania-Maramureş Infocenter, Maramureş, Baia Mare,
B-dul Unirii nr.13 (Casa Tineretului).

                                                                                                    prof. GELU DRAGOŞ

Gluma zilei

Un poliţist se întâlneşte cu un copil. Îl întreabă:
- Puştiule, dacă ştii câte prăjituri am la spate, ţi le dau pe amândouă!

Semnificaţii istorice pentru 30 aprilie 2012


1777 - S-a născut matematicianul Friedrich Gauss.
1789 - George Washington a devenit primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii.
1870 - S-a născut compozitorul Franz Lehár, celebru prin operetele sale ( "Văduva veselă", "Bărbatul cu trei neveste", "Mazurca albastră") (m. 24 octombrie 1948)
1870 - A murit Eftimie Murgu, unul din conducătorii Revoluţiei române de la 1848.(n. 1805)
1883 - A murit pictorul francez Edouard Manet, precursorul impresionismului. (Concert în parcul Tuilleries, Dejunul pe iarbă, Olympia, Bar la Folies-Bergère) (n. 23 ianuarie 1832)

1893 - S-a născut Joachim von Ribbentrop, ministrul nazist al afacerilor externe (m. 1946)
1902 - A avut loc, la Paris, premiera operei "Pelleas et Melisande" de Claude Debussy.
1906 - S-a născut poetul Matei Alexandrescu. (m. 5 noiembrie 1979)
1918 - La Paris, a fost înfiinţat "Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina"
1946 - Ziua de naştere a regelui Suediei Carl al XVI-lea Gustaf.
1948 - A fost creată Organizaţia Statelor Americane.
1970 - Preşedintele Nixon anunţă că forţele Statelor Unite şi ale Vietnamului de Sud vor invada Cambodgia pentru atacarea "templelor" folosite de forţele comuniste.
1972 - România şi Libanul au stabilit relaţii diplomatice la nivel de ambasadă.
1975 - Eliberarea totală a Vietnamului
1979 - A murit Pantelimon N. Halippa, luptător pentru cauza unirii Basarabiei cu România, poet şi publicist. (n. 1 august 1883)
1983 - A murit coregraful rus George Balanchine, creatorul Şcolii Americane de Balet, (n. 22 ianuarie 1904)
1996 - În urma dezbaterilor din Camera Deputaţilor s-a hotărît că lucrările de amenajare a Canalului Bucureşti-Dunăre să fie continuate, acestea fiind prevăzute în proiectul de lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional.
2001 - Preşedinţii Ion Iliescu şi Boris Trajkovski au semnat tratatul dintre România şi Republica Macedonia.
2002 - Parlamentul a aprobat participarea militarilor români la operaţiunea "Enduring Freedom".
2004 - Forţa Democrată din România (FDR), formaţiune condusă de Petre Roman, a fost înregistrată ca partid politic, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dat o decizie în acest sens.
2006 - A încetat din viaţă filosoful, politologul şi jurnalistului Jean-François REVEL. Gânditor de stânga o perioada insemnată din viaţa sa, apropiat al presedintelui Francois Mitterand, gorbaciovist, a îmbrăţişat concepţii liberale spre sfârşitul vieţii (n. 1924 la Marsilia).
2006 - A încetat din viaţă John Kenneth Galbraith, unul dintre cei mai influenţi economişti ai secolului XX. Profesor la Princeton şi Harvard, a fost consilier al preşedintelui John Fitzgerald Kennedy. A influenţat o serie de politicieni, printre care şi actualul premier britanic, Tony Blair. (Născut în 1908 în Canada).
2010 - Deputaţii din Comisia de învăţământ au aprobat, după patru ore de dezbateri la proiectul Legii educaţiei, ca învăţământul obligatoriu să fie de zece clase, prin includerea clasei pregătitoare în ciclul primar şi a clasei a IX-a în ciclul gimnazial