miercuri, 14 iunie 2017

Maramureş. INFORMARE privind realizarea veniturilor bugetare pe luna mai 2017Str. Aleea Serelor, nr. 2/A
Baia Mare , jud. Maramures
Tel : +0262 205153
Fax: +0262 205152
e-mail:contact.DGFP.MM@mfinante.ro

 
 


Direcţia Generală Regională
A Finanţelor Publice Cluj-Napoca
Administraţia Judeţeana a
Finanţelor Publice Maramureş

      În luna mai 2017, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş a realizat la bugetul general consolidat al statului  încasări în sumă totală de 100.988.797 lei, mai  mari cu  9.827.667 lei  faţă de încasările din luna mai 2016 şi cu o realizare  procentuală de 110,78% comparativ cu realizările perioadei similare a anului anterior.

              Situaţia încasării veniturilor bugetare în luna mai a anului curent pe bugete componente iar la bugetul de stat pe principalele categorii de impozite şi taxe, comparativ cu realizările perioadelor similare ale anului precedent, se prezintă astfel:

     Situaţia comparativă  mai 2017 cu mai 2016:
                                                                                                                   - lei -
Nr. crt.
Specificaţie
REALIZAT
Diferenţe +/-
3 – 2
Grad de realizare %
3:2
MAI
2016
MAI
2017
0
1
2
3
4
5
1
BUGET DE STAT
40.620.620
41.426.678
+806.058
101,98
2
BUGETUL  ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
32.368.051
39.568.337
+7.200.286
122,25
3
BUGETUL FONDULUI  PENTRU  ŞOMAJ
1.267.498
1.549.451
+281.953
122,24
4
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
16.904.961
18.444.331
+1.539.370
109,11
TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT
91.161.130
100.988.797
+9.827.667
110,78
                                                          
    Din analiza situaţiei comparative prezentată mai sus, respectiv mai 2017 cu mai 2016, rezultă următoarele:

- la bugetul de stat se înregistrează o creştere  a cuantumului încasărilor, în luna mai 2017 cu 806.058 lei, faţă de luna mai a anului 2016, respectiv o creştere  procentuală de 1,98%;

- încasările aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna mai 2017 sunt de 39.568.337 lei, acestea fiind mai mari cu 7.200.286 lei,  faţă de realizările din luna mai 2016, înregistrându-se o creştere  procentuală de 22,25%, faţă de aceiaşi perioadă a anului 2016;

- la bugetul fondului pentru şomaj, în luna mai 2017 cuantumul încasărilor este în creştere cu 281.953 lei, respectiv cu 122,24%  mai mari decât realizările perioadei similare a anului 2016;

- sumele colectate la bugetul asigurărilor sociale de sănătate în luna mai 2017 sunt  în creştere cu 1.539.370 lei, faţă de încasările din mai 2016, înregistrând o creştere procentuală de 109,11%  faţă încasările din luna  mai 2016.                 

În cadrul bugetului de stat, situaţia realizării veniturilor la principalele categorii de impozite şi taxe,  se prezintă după cum urmează:
                                                                                                                          - Lei -
Nr. crt.
Specificaţie

Diferenţe +/-
                 
3 – 2
Grad de realizare %
3:2
Plan
MAI
 2017
Realizat
MAI
2017
0
1
2
3
4
5
1
TOTAL BUGET DE STAT ,
din care:
43.330.000
41.426.678
-1.873.322
95,61
2
- impozit pe profit
2.340.000
3.844.093
+1.504.093
164,28
3
- impozit pe venit
21.640.000
20.537.317
-1.102.683
94,90
4
- TVA
18.270.000
11.629.815
-6.640.185
63,66
5
- accize
0
115.260
+115.260
0
6
- alte venituri
1.080.000
5.300.193
+4.220.193
490,76
  
Din analiza datelor prezentate mai sus reies următoarele:

- programul de încasări repartizat la impozit pe profit în luna mai a anului 2017 a fost realizat în procent de 164,28%,  valoric s-au încasat 3.844.093 lei, mai mari cu 1.504.093 lei faţă de programul repartizat;

          - încasările aferente impozitului pe venit au fost realizate în procent de 94,90% valoric s-au încasat 20.537.317 lei, mai mici cu 1.102.683 lei faţă de programul repartizat;
        
  - la taxa pe valoarea adăugată: cuantumul încasărilor realizate în luna mai 2017 a fost de 11.629.815 lei, respectiv cu 36,34 procente  sub nivelul programul repartizat pentru  luna mai 2017;
        
- pentru luna mai 2017 nu a fost transmis un program de încasări dar sau realizat încasări in valoare de 115.260 lei.

        - sumele încasate la capitolul „ Alte venituri”  înregistrează în luna mai 2017 o creştere  cu  4.220.193  lei  faţă de programul de încasări repartizat pentru luna mai 2017 în sumă de 1.080.000 lei;

          În ceea ce priveşte programul de încasări venituri bugetare aferent lunii mai 2017 acesta a fost realizat în proporţie de 105,39%, totalul sumelor încasate fiind de 100.988.797 lei, încasările fiind cu 5.168.797 lei mai mari decât programul repartizat pe luna mai în sumă de 95.820.000 lei.

Situaţia realizării programului de încasări, pe total buget general consolidat precum şi pe bugete componente, se prezintă astfel:
                                                                                                                    - Lei -
Nr. crt.
Specificaţie
MAI  2017
Diferenţe +/-
                
3 – 2
Grad de realizare %
3:2
Program
Realizat
0
1
2
3
4
5
1
BUGET DE STAT
43.330.000
41.426.678
-1.903.322
95,61
2
BUGETUL  ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
33.270.000
39.568.337
+6.298.337
118,93
3
BUGETUL  FONDULUI  PENTRU  ŞOMAJ
1.600.000
1.549.451
-50.549
96,84
4
BUGETUL  ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
17.620.000
18.444.331
+824.331
104,68
5
TOTAL  BUGET  GENERAL  CONSOLIDAT
95.820.000
100.988.797
+5.168.797
105,39

  Din analiza datelor prezentate mai sus observăm următoarele:

  - programul de încasări aferent bugetului de stat a fost realizat în procent de 95,61%, (program 43.330.000 lei, realizat 41.426.678 lei) cu o realizare valorică de  1.903.322 sub programul de încasări  iar procentuală de 4,39%;
         
   - programul de încasări repartizat la bugetul  asigurărilor sociale de stat pentru luna mai 2017 în suma de 33.270.000 lei a fost realizat în proporţie de  118,93% fiind încasată suma de  39.568.337 lei, cu 6.298.337 lei mai mult decât programul repartizat;
          
   - încasările la bugetul fondului pentru şomaj  au fost realizate în procent de    96,84%, respectiv cu o nerealizare valorică de 50.549 lei, sub programul repartizat;
     
   - la bugetul asigurărilor sociale de sănătate,  faţă de programul în sumă de   17.620.000 lei, s-au realizat încasări de 18.444.331 lei, cu 824.331 lei peste nivelul programului, cu o realizare procentuală de  104,68%.

        În vederea menţinerii volumului încasărilor bugetare, precum şi recuperării arieratelor acumulate, şi în perioada următoare se vor întreprinde acţiuni constând în:             
                  
          1. Analiza punctuală a operatorilor economici cu plaţi consistente  la buget în trecut şi care, în prezent, înregistrează un grad scăzut de conformare voluntară la plată, pentru identificarea   cauzelor neplăţi la termen, precum şi pentru identificarea acţiunilor viitoare.
          2. Intensificare acţiunilor de identificarea a unor noi contribuabili care pot fi beneficiari unor eşalonări la plată, concomitent cu asistenţa privind respectarea eşalonărilor acordate deja şi/sau repunerea pe rol a celor pierdute;
          3. Monitorizarea măsurilor de executare silită întreprinse în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii restante mai mari de 30 de zile şi
intensificarea măsurilor de executare silită faţă de operatorii economici care înregistrează restante la plată prin instituirea de sechestre bunuri, in cazul in care nu au fost deja instituite;
          4. Analiza sechestrelor instituite deja d.p.d.v. al stingerii titlurilor care au stat la baza întocmirii lor şi în cazul în care nu se înregistrează o evoluţie satisfăcătoare, solicitarea evaluării în vederea valorificării bunurilor, urmată de măsura organizării de licitaţii de vânzare;
         


ŞEF ADMINISTRAŢIE

                                                 CĂLIN  CHILAT                                                                                                 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu