miercuri, 14 iunie 2017

COMUNICAT DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MARAMUREŞ

                         CATRE,

                          INSTITUTIA PREFECTULUI
                            JUDETUL MARAMURES            
Activitatea financiar contabila in Directia de Sanatate Publica a judetului   Maramures este organizata in baza dispozitiilor ordonatorului de credite pentru angajamente ,circuitul documentelor ,inventariere , controlul financiar preventiv propriu si alte activitati care stabilesc sarcini si responsabilitati in gestionarea patrimoniului.Aceasta se desfăsoară în baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătătii prin fila de buget
            Va comunicam  ca la data de  31.05.2017  la nivelul   DSP Maramures s-au derulat fonduri publice in suma de 19.263.662  lei, din următoarele surse :
                         -         Buget de stat – 15.411.500   lei  -
                         -         Venituri proprii ale M.S. – Accize –lei – 3.379.716 lei
                         -         Venituri proprii din prestari servicii cf. HG 59/2003 – 472.446    lei

        Utilizarea creditelor bugetare deschise   cat si a veniturilor proprii realizate s-a efectuat prin aplicarea unei politici economice si financiare riguroase manifestandu-se exigenta in folosirea eficienta a creditelor bugetare respectand si aplicand  intocmai prevederile Legii  500/2002 si OMFP  nr 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatia privind creditele bugetare si platile  efectuate  la data de 31.05.2017 sursa Buget  de Stat, se prezinta astfel:
           
                                                                                                                                 lei
Indicator
Prevederi bugerare
Credite bugetare deschise
Angajamente legale
Plati efectuate
Grad de realizare a platilor/
Grad de realizare a platilor/ credite deschise
aprobate
(finantari)
La 31.05.2017
prevederi bugetare
(%)aprobate(%)

0
1
2
3
4
5=4/1
6=4/2
Buget de Stat total
29995000
15411500
15408226
15376287
51%
99%
Cheltuieli
4164000
2403000
2403000
2371061
57%
99%
de personal
Bunuri si servicii DSP cheltuieli  de functionare
242000
109000
109000
109000
45%
100%
Bunuri si servicii DSP programe de sanatate
327000
263088
263088
263088
80%
100%
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua AAPL
18627000
9493885
9493885
9493885
51%
100%
Finantarea programelor de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua AAPL
1194000
483827
483827
483827
41%
100%
Finantarea  asistentei  medicale desfasurate in cabinetele  medicale  de invatamant
3562000
1536000
1536000
1536000
43%
100%
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
1864000
1116000
1112726
1112726
60%
100%
612000
345000
344367
344367
56%
100%
Transferuri din bugetul de stat catre bug locale pentru fin.sanatatii
1252000
771000
768359
768359
61%
100%
Alte cheltuieli (burse rezidenti)
15000
6700
6700
6700
45%
100%

                 Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal’’ au  fost utilizate pentru plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente in conformitate cu bugetul aprobat  si cu respectarea disciplinei financiare.
                 Creditele alocate prin Titlul 20 ,, Bunuri si servicii” in suma totala de 11.885.800
lei au fost utilizate  in plati astfel: suma de 109000 lei pentru cheltuieli de intretinere si functionare;  9493885 lei  pentru finantarea  drepturilor salariale si cheltuieli materiale, in conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale (cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenti an I-VII, UPU - UPU SMURD); 483827-  finnantarea programelor nationale de sanatate derulate in unitatile sanitare din subordinea AAPL si 1536000 reprezentand drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali din cabinetele medicale din unitatile de invatamant.
            Finantarea  unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale pentru  actiuni de sanatate au avut la baza contractele incheiate in anul 2017 intre DSP  Maramures si unitatile sus mentionate  potrivit prevederilor legale in vigoare .
            Pentru  finantarea cabinetelor medicale din unitatile de invatamint s-au incheiat contracte intre DSP Maramures si Consiliile locale care au preluat in structura medici ,medici dentisti si asistenti medicali potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Sumele alocate in anul 2017 la titlul 51,, Transferuri intre unitati ale  administratiei publice”,  respectiv 51.01- 1112726 lei ce fac obiectul transferurilor catre consiliile locale din judet pentru activitatea asistentilor medicali comunitari si mediatorilor sanitari preluati in structura conform OUG 162/2008 – 768359 lei  si suma de 344367 lei reprezinta transferuri pentru  finantarea unitatilor medico sociale-UMS Targu Lapus si UMS Dragomiresti.
Situatia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS-accize pentru tutun si alcool,  si platile efectuate  la data de 31.05.2017
                                                                                                                                             lei
Indicator
Prevederi bugerare
aprobate
Credite bugetare deschise
(finantari)
Angajamente legale
Plati efectuate
La 31.05.2017
Grad de realizare a platilor/
prevederi bugetare
aprobate(%)
Grad de realizare a platilor/ credite deschise
(%)
0
1
2
3
4
5=4/1
6=4/2
Venituri  proprii MS-accize total:
10008000
3379716
3379714
3379714
34%
100%
Bunuri si servicii DSP programe de sanatate
393000
117102
117100
117100
30%
100%
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua AAPL
5966000
3085000
3085000
3085000
52%
100%
Finantarea programelor de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua AAPL
3601000
177614
177614
177614
5%
100%
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
48000
0
0
0
0
0
Transferuri de capital din care :


Transf.din venituri proprii ale M.S.  catre bug locale pentru finantarea altor inv in san- Modernizare CPU Sighetu Marmatiei
48000
0
0
0
0
0

La data de 31.05.2017 DSP Maramures a realizat venituri proprii din prestari servicii  conform tarifelor prevazute in  OMS 208/2010 si OMS 1030/2009  cu modificarile ulterioare,  in suma de 472.446  lei .             Situatia privind platile din  contul de venituri proprii se prezinta astfel:

                                                                                                          lei
Indicator
Prevederi bugetare
aprobate
Angajamente legale
Plati efectuate
La 31.05.2017
Grad de realizare a platilor/
prevederi bugetare
aprobate(%)
0
1
2
3
4=3/1
Venituri  proprii
980000
136679
136679
14%
Cheltuieli de personal
28000
14000
14000
50%
Bunuri si servicii
441000
122679
122679
28%
Cheltuieli de capital
511000


0
          


Suma utilizata in cadrul titlului Bunuri si servicii reprezinta cheltuieli de functionare respectiv: cheltuieli cu iluminat,incalzit,carburanti,ch postale,prestari servicii,reparatii curente,cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare,deplasari,cheltuieli cu pregatirea profesionala si cheltuieli cu  protectia muncii, alte cheltuieli.Concluzii si dificultati intampinate


 In ceea ce priveste activitatea financiar contabila a Directiei de Sanatate Publica Maramures aceasta  s-a desfasurat conform atributiilor in toate structurile existente. Pentru asigurarea tuturor necesitatilor  s-au utilizat resursele financiare obtinute din venituri proprii conform bugetului aprobat pentru aceasta sursa de finantare astfel incat activitatea institutiei sa se desfasoare normal.
          Creditele deschise (finantarile) au fost utilizate in plati conform destinatiei din bugetul de venituri si cheltuieli in proportie de  99%/ .
           Drepturile salariale pentru personalul din DSP Maramures au fost achitate integral in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Activitatea curenta s-a desfasurat in parametrii normali, neexistand situatii care sa nu poata fi gestionate si rezolvate la nivel local.
         Exista o relatie buna cu toate unitatile sanitare si  autoritatile locale din judet in ceea ce priveste informarile cu privire la activitatea financiar contabila .
                  

                                                            DIRECTOR EXECUTIV                                 
                                                                    Dr. Pop Rares                                                                         


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu