marți, 7 septembrie 2021

RAPORT DE AUTOEVALUARE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR DRAGOŞ GELU, An şcolar 2020/2021, ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIREŞU MARE

  1. Proiectarea eficientă a curriculumului:

 - am întocmit planificările calendaristice în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare;

- la întocmirea proiectelor pe unităţi de învăţare am urmărit să realizez corelarea conţinuturilor cu obiectivele vizate precum şi alocarea resurselor de timp şi a modalităţilor de predare şi evaluare pentru a asigura ritmicitate în parcurgerea materiilor predate;

- am întocmit proiecte de tehnologii didactice respectând metodologiile de elaborare la fiecare disciplină în conformitate cu prevederile curriculumului naţional;

- proiectarea unităţilor de învăţare promovează activităţi  atractive centrate pe elevi ;

- am  adecvat strategiile de predare şi metodologiile didactice la posibilităţile de învăţare  ale elevilor.

 2. Realizarea curriculumului

 - am luat în considerare achiziţiile anterioare de învăţare a elevilor în procesul de învăţare a noilor cunoştinţe, am luat în considerare dezvoltarea laturii practice şi aplicative a achiziţiilor noi;

- am lucrat diferenţiat cu elevii în funcţie de tipul de inteligenţă pentru a-i stimula în activitatea de învăţare;

- am lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de conlucrare, comunicare şi ajutor reciproc;

- am folosit eficient materialul didactic din dotare şi am confecţionat cu elevii materiale didactice cu care am participat la expoziţii de materiale didactice, reviste din ţară;

- elevii au realizat portofolii în care şi-au valorificat imaginaţia şi creativitatea;

- utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluărilor formative şi a feed-back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.

-am utilizat platformade invăţare on-line Google Classroom pentru predarea cunoştinţelor din acest an şcolar, atunci când a fost cazul.

 3. Realizarea activităţilor extracurriculare

·        Participarea la World’l Largest Lesson and supporting the Global Goals for Sustainable Development  în organizarea UNICEF Romania din 22 noiembrie 2020;

·        Sesiunea Națională -„Dezvoltarea abilităților de viață independentă ”,  eveniment organizaț de Asociația HoltIS în cadrul proiectului „Împreună pentru viitor”;

·        Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ „Cum abordezi pozitiv comportamentele copilului?” organizată de UNICEF România;

·         Sesiunea Naţională de celebrare a 165 de ani de la dezrobirea romilor, eveniment organizat de Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu ME şi UNICEF România;

 Obţinerea Certificatului de Voluntariat „Comunicarea în şcoală” organizat de Asociaţia Umanitar Culturală Vasile Pogor Iaşi;

  Participarea şi obţinerea Certificatelor de participare la Webinar Training I, II şi III numite „Eroii intrenetului – Siguranţă online pentru elevi şi dascăli”: Training I – „Distribuie cu prudenţă”, Training II – „Securizează-ţi secretele” şi „Nu te lăsa păcălit”, Training III – „E cool să fii amabil” şi „Dacă ai îndoieli, întreabă”;

 Participarea la activităţile organizate de Centrul Europe Direct Maramureş cu tema”NextGenerationEU” cu prezentarea unui material;

  Participare la Proiectul Internaţional „Educaţie fără frontiere”,

  Participare Simpozion Internaţional „Educaţie fără frontiere” cu publicarea unui articol în revista Educaţie fără frontiere”, iunie 2021;

Coordonator proiect educaţional şi atelier de creaţie „Zâmbet de copil” în cadrul Proiectului Internaţional;

   Publicare de articol în revista pentru copii „Artă şi candoare” nr.8, mai 2021;

   Coordonarea colectivului de elevi ai clasei a II-a în proiectul educaţional local „Copil în ţara mea”, 1 Iunie 2021

  Implicare în Proiectul Naţional „Şcoală după şcoală”.

 4. Evaluarea rezultatelor învăţării

- am planificat activităţile de evaluare-iniţiale, formative şi sumative la nivelul fiecărei discipline;

- am realizat activitatea de evaluare şi am înregistrat progresul elevilor prin menţionarea unor obiective de îmbunătăţire a progresului şcolar;

- se evidenţiază un real progres la nivelul majorităţii elevilor;

- în cadrul evaluării am folosit atât fişe de evaluare în care am îmbinat mai multe tipuri de itemi cât şi evaluarea orală sau pe baza portofoliilor întocmite pe unităţi de învăţare sau la finalul unui modul;

- am folosit cu precădere stimulii pozitivi de apreciere spre a-i încuraja mai ales în procesul lor de autoevaluare şi interevaluare;

- am încurajat activităţile practice şi creativitatea elevilor în rezolvarea unor sarcini de lucru;

- în activitatea mea de învăţător la clasa a II-a am realizat planificarea activităţilor în conformitate cu cerinţele programei în vigoare după care am desfăşurat activităţi educative, folosind metode atractive ca: pălăriile gânditoare, blazonul, diamantul, studiul de caz, jocuri prin care să dobândească o bună autocunoaştere şi o reală integrare socială şi civică, având în vedere că avem lipsuri la capitolul disciplină;

- am ţinut legătura cu părinţii prin şedinţe, implicarea părinţilor în activităţile mai deosebite, dar şi printr-o informare regulată privind progresul realizat şi rezultatele elevilor.

- am încercat să asigur un echilibru între activităţile şcolare şi extraşcolare ale elevilor;

Am organizat lecţii online prin intermediul platformei  Google Cassroom atunci când a fost cazul.

  5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică

 - Parteneriat cu Centrul Europe Direct Maramureş privind Ziua Europei, activitate desfăşurată on-line la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare;

- am participat la întrunirile consiliului profesoral, la şedinţele şi activităţile  din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelul comunei, precum şi la activitatea  din cadrul Cercurilor pedagogice ale învăţătorilor din zona Chioar.

                                                                                                                                                                        6. Contribuţia la activitatea generală a şcolii şi la promovarea imaginii acesteia                                                                   

- am completat documentele şcolare conform prevederilor legale ;

- am respectat programul de lucru si toate atribuţiile prevăzute în fişa postului ;

- am popularizat prevederile ROI în cadrul colectivului de elevi şi în rândul părinţilor

- am respectat procedurile de securitate a muncii şi PSI ;

- am promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu